Polityka prywatności

Informujący | Administrator:

Informacja główna:
Informuję Pana/Panią, iż w związku ze zleceniem Administratorowi wykonania usług podologicznych, Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe, w tym dane osobowe wrażliwe, dotyczące Pani/ Pana stanu zdrowia, w celu wykonania zleconych Administratorowi usług oraz umieszczenia Pani/ Pana danych w bazie danych klientów Administratora zgodnie z informacjami poniżej.

Kontakt:
Wszelkie informacje udzielane są osobiście w siedzibie Administratora ul. Władysława Umińskiego 6, 03-984 Warszawa, mailowo pod adresem email: twojastopagoclaw@gmail.com, telefonicznie pod numerem +48 514 381 888;

Zakres danych:
Przekazane dane osobowe Pani/Pana to wyłącznie dane niezbędne do wykonania zleconych przez Pana/Panią usług oraz obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także na cele prowadzenie bazy danych klientów oraz kontaktu z Panem/Panią, tj.: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email oraz informacje o stanie zdrowia, w tym przebytych chorobach.

Cel przetwarzania:
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zleconych usług, prowadzenia bazy danych klientów oraz na związane z działalnością Administratora dodatkowe cele tj. finansowo-księgowe, sprawozdawczości, do której Administrator zobowiązany jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest/było warunkiem koniecznym do wykonania zleconych przez Panią/Pana usług przez Administratora, a ich brak uniemożliwi wykonanie zleconych usług;

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 pkt b i c oraz art. 9 ust. 2 pkt a, b lub pkt c lub pkt d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Czas przetwarzania:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umów zawartych pomiędzy Panią/ Panem a Administratorem (w tym w formie innej niż pisemnej), a także w zakresie przechowywania dokumentacji oraz trwania praw i obowiązków stron umowy, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

Przysługujące prawa:
Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane są przetwarzane, a także do przenoszenia danych (uzyskania usystematyzowanego zestawienia sowich danych i przekazania ich innemu administratorowi), jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do organu nadzoru.

Postanowienia Ogólne

 1. Administrator zapewnia przetwarzanie Danych Osobowych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Dane Osobowe będą zbierane wyłącznie w celu wykonania zobowiązań umownych i ustawowych przez Administratora, w tym w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunków cywilnych, a także zobowiązań wynikających z Przedmiotu Działalności oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również do tworzenia baz danych klientów i kontrahentów.
 3. Administrator zapewnia minimalizację zbieranych Danych Osobowych, tj. ograniczenie ich zakresu do danych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Działalności oraz w stosunkach z Kontrahentami i Pracownikami. Odnośnie pracowników zakres Danych Osobowych będzie zgodny z brzmieniem art. 221 Kodeksu Pracy lub innym właściwym obowiązującym przepisem prawa.
 4. Administrator dba, aby wszelkie Dane Osobowe były prawidłowe, a w razie potrzeby podejmuje działania mające na celu usunięcie lub sprostowanie nieprawidłowości.
 5. Dane Osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 6. Administrator podejmuje obiektywnie możliwe środki techniczne i organizacyjne celem właściwego zabezpieczenia Danych Osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 7. Administrator jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 8. Za osobę do lat 13 lub nieposiadającą zdolności do czynności prawnych, wszelkich zgód, oświadczeń itp. w zakresie ochrony Danych Osobowych udziela przedstawiciel ustawowy tej osoby.
 9. Dane Osobowe, o ile będzie to możliwe do wykonania, będą przetwarzane na podstawie klauzul umownych, umów i innych dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Polityki Bezpieczeństwa.
 10. Administrator dopuszcza możliwość i wyraża zgodę na zmianę treści dokumentów wskazanych w ust. 9 powyżej w ramach negocjacji umownych ze stronami czynności prawnych, w zakresie jakim jest to dopuszczalne powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przy czym każda zmiana musi zostać zatwierdzona przez Administratora.
 11. Administrator informuje, iż dane osobowe będą przetwarzane w jego siedzibie pod adresem ul. Władysława Umińskiego 6, 03-984 Warszawa.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google